วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการการบริหารงานร่วมกันระหว่างสถาบัน ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทที่มีการปรับเปลี่ยนตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ รวมถึงการร่วมมือกันสร้างผลงานวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้สู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

ขอบเขตของวารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จากวัตถุประสงค์ของเครือข่ายฯ ที่ระบุว่าเพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถาบันในการเพิ่มขีดความสามารถด้านส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพนักวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ และร่วมมือกันนำองค์ความรู้สู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน วารสารฉบับนี้จึงมีขอบเขตที่ครอบคลุมสาขาวิชาที่อยู่ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามสาขาของหน่วยงานที่มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. สาขาบริหารธุรกิจ เช่น การตลาด การตลาดดิจิทัล การเงิน การบัญชี การจัดการธุรกิจ การจัดการองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการอุตสาหกรรม การวางแผนการเงินและการลงทุน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ อังกฤษธุรกิจ การจัดการวิศวกรรมธุรกิจ การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม การจัดการธุรกิจการบิน และสาขาที่เกี่ยวข้องทางบริหารธุรกิจ

2. สาขานิเทศศาสตร์ เช่น การโฆษณา การสื่อสารตรา การประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชนวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาที่เกี่ยวข้องทางนิเทศศาสตร์

3. สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เช่น การเมืองและการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บริหารรัฐกิจ การบริหารองค์การภาครัฐ การบริหารงานบุคคล การบริหารองค์การ การบริหารงานคลังและงบประมาณ นโยบายสาธารณะ การบริหารรัฐวิสาหกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้องทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

4. สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น ภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมวิทยา การพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน จิตวิทยา จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาสังคม และสาขาที่เกี่ยวข้องทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

บรรณาธิการ
ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข

Email: HSResearchNetwork@gmail.com

Vol 2, No 1 (2019): วารสารเครือข่าย
ส่งเสริมการวิจัยทางมุนษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

 

Kasem Bundit University Journal 

 

Vol 27 No 55 (2019): กันยายน – ธันวาคม 2562