พิธีลงนามความร่วมมือ

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศิลปาชีพ ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมปรัชญดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 1 สถาบัน ได้แก่ ม.เกษมบัณฑิต, ม.เกริก ,ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,ม.ราชภัฏนครปฐม, ม.บรูพา ,ม.รามฯ จังหวัดสงขลา ,ม.ราชภัฏรำไพพรรณี, ม.ศรีปทุม ,สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณทิตทางสังคมศาสตร์ ม.ราม และสมาคมรัฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บันทึกข้อตกลงร่วมมือกันในชื่อ “เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการบริหารงานร่วมกันระหว่าง10สถาบันในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในรูปแบบการจัดประขุมวิชาการ เผยแพร่ผลานในวารสารวิชาการ การส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยที่เป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการรวมถึงการร่วมมือกันสร้างผลงานวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้สู่ชุมชนสังคมและประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *