โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รุ่นที่ 2”

โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รุ่นที่ 2”

วันเสาร์ที่ 10, 24 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องประชุม 1208 ชั้น 2 อาคารมังคละพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก