ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *