About

          ความร่วมมือทางวิชา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในรูปแบบต่างๆ จำนวน 15 สถาบัน ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2. มหาวิทยาลัยเกริก 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 5. มหาวิทยาลัยบูรพา 6. มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 8. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 9. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 10. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 12. สมาคมปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง 13. สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14.วิทยาลัยทองสุข

วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการการบริหารงานร่วมกันระหว่างสถาบัน ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการ การเพิ่มศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทที่มีการปรับเปลี่ยนตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ รวมถึงการร่วมมือกันสร้างผลงานวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้สู่ชุมชน สังคมและประเทศชาติให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เป็นเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ

ตราสัญลักษณ์

ความร่วมมือของเครือข่ายเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ