ประชุมระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

2nd Humanities and Social Sciences Research Promotion Network National and International Conference 28 June 2019 Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง […] Read More

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รุ่นที่ 2”

โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ รุ่นที่ 2” วันเสาร์ที่ 10, 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1208 ชั้น 2 อาคารมังคละพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก

พิธีลงนามความร่วมมือ

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศิลปาชีพ ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สมาคมปรัชญดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 1 สถาบัน ได้แก่ ม.เกษมบัณฑิต, ม.เกริก ,ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,ม.ราชภัฏนครปฐม, ม.บรูพา […] Read More

ประชุมสัญจร

ประชุมสัญจร วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหว้ัดชลบุรี

เชิญเข้าร่วมอบรม

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ วันที่ 9, 16 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-16.00น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สนใจส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ HSResearchnetwork@gmail.com